KVKK Aydınlatma Metni
KULLANICI FAALİYETLERİ KAPSAMINDA
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

SİTE FİNANSAL TEKNOLOJİ VE HİZMETLER A.Ş. (“FINTEO” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket’in etkileşim içerisinde olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemeler (yönetmelik, tebliğ vd.) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

FINTEO, https://finteo.com.tr/ ve/veya https://panel.finteo.com.tr/ (“Portal”) aracılığıyla geliştirdiği standart arayüz (API) ile tüm bankaların sistemlerine erişerek müşteri datalarına ulaşabilme imkânı yaratan ve bu itibarla daha hızlı sonuç alınan ve gelişen bir finansal teknoloji sunan bir FinTech kuruluşudur. Bu kapsamda FINTEO olarak, Portal faaliyetleri kapsamında siz değerli kullanıcılarımızın kişisel verilerini işleme ihtiyacı duyulmaktadır ve işbu aydınlatma metninde üyelik ve kullanıcı faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme süreçlerine özgü ayrıntılı bilgilendirmeler tebliğ edilecektir.

1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler
Kanun uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 257570sicil numarası ile kayıtlı 7710598068 vergi kimlik numaralı ve “Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park Apt. No: 12/1 Bakırköy/İstanbul” adresinde mukim SİTE FİNANSAL TEKNOLOJİ VE HİZMETLER A.Ş. Veri Sorumlusudur.

2. İşlenen Kişisel Veri Türleri, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Portal’a üye olma ve üye olduktan sonra gerçekleştirilecek faaliyetler kapsamında muhtelif formlar ve elektronik ortam kayıtları aracılığıyla, ayrıca çağrı merkezimiz aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işbu formda sayılan amaçlarla tamamen veya kısmen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenebilmektedir.

Bu kapsamda genel nitelikli kişisel veri niteliği teşkil eden kimlik, iletişim, finans, işlem güvenliği, risk yönetimi, müşteri işlem, pazarlama veri kategorilerinde olmak üzere tekil bazda ad-soy ad, doğum tarihi, T.C. Kimlik Numarası, telefon numarası, e-posta adresi, ikametgah veya işyeri adresi, vergi kimlik numarası, vergi dairesi, banka hesap bilgileri, IBAN numaraları, kazanç ve finansal durum bilgileri, IP adresleri tipindeki kişisel verileriniz KVKK m. 5/2/c-ç-f bentlerinde gösterilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Ayrıca ürün ve hizmet pazarlama ile stratejik pazarlama faaliyetleri kapsamında reklam, kampanya ve promosyon amaçlı bilgilendirici ticari elektronik ileti gönderimi faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler Kanun’un 5/1 fıkrasında yer alan açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanılarak açık rızanızın ayrıca temin edilmesine istinaden işlenebilmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz FINTEO tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla ve belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenecektir:
Portal’a üyelik işlemlerinizin ve Portal’da gerçekleştireceğiniz işlemlerinin ve takip işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla KVKK m. 5/2/c bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, 

Portal’da gerçekleştireceğiniz işlemlerin ve kişisel hesabınızın güvenliğinin sağlanması amacıyla KVKK m. 5/2/e-f bentleri uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,

Portal iş ve iş sürekliliği faaliyetlerinin ifası, talep ve şikayetlerin takibi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması, hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, üye ilişki süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK m. 5/2/c-f bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,

Portal’un performansını ve kullanım tecrübesini iyileştirmek, kullanıcılara yeni ve farklı hizmetler sunabilmek amacıyla KVKK m. 5/2/f bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,

Yetkili kamu idaresi tarafından talep edilen ve yukarıda sayılı muhtelif kişisel verileriniz; ilgili mevzuat uyarınca gerekli takiplerin yapılabilmesi ve ilgili kurumlar ile paylaşılabilmesi, risk yönetimi ile veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK m. 5/2/a-f bentleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması, ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan; ve
 İsim, soy isim, telefon numarası veya e-posta adresi tipindeki kişisel verileriniz; ürün ve hizmet pazarlama ile stratejik pazarlama faaliyetleri kapsamında reklam, kampanya ve promosyon amaçlı bilgilendirici ticari elektronik ileti gönderimi, ürün ve hizmet pazarlama süreçlerinin ve pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçlarıyla KVKK madde 5/1 kapsamında açık rızanıza dayanarak işlenecektir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları
Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek ve ticari iş ve iş sürekliliği faaliyetlerinin kesintisiz ifa edilebilmesi ve risk yönetimi süreçlerinin temini amaçlarıyla gerekli olması halinde, 8/2/a bendinde yer alan istisna şartlarına uygun olarak FINTEO’ya ilettiğiniz kişisel verileriniz üçüncü kişi ve kurum olarak veri işleyen sıfatıyla yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı iş ortakları, avukat, mali müşavir, denetçiler, arşivleme hizmetleri alınan firmalar, bilgi teknoloji desteği alınan uzmanlar, veri tabanı sağlayıcıları, yedekleme ve kurtarma uzmanları, yatırım kuruluşları, özel finans kurumları, hizmet / destek / danışmanlık alınan üçüncü kişi firmalar, Şirketin ve sizin çalıştığınız bankalar, yetkili adli ve idari otoriteler olmak üzere mahkemeler ve icra daireleri veya başka bir kamu kurumu veya piyasa düzenleyici özerk veya yarı-özerk yetkili otoritenin ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’da belirtilen gerekli ve yeterli veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle paylaşılabilecektir.

5. İlgili Kişilerin (Kişisel Veri Sahipleri) Kanun Kapsamındaki Hakları
Dilediğiniz zaman FINTEO’ya başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, tarafımızdan veya Portal adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park Apt. No: 12/1 Bakırköy/İstanbul” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak sitefinansal@hs03.kep.tr veya kvkk@finteo.com.tr adresine iletebilirsiniz. FINTEO, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular FINTEO tarafından reddedilecektir.

FINTEO’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.