Kullanıcı Sözleşmesi
FINTEO PORTAL KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR
İşbu “FINTEO Portal Kullanıcı Sözleşmesi” (“Sözleşme”), bir tarafta “Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi EGS Business Park B2 Blok No:12/1 34149 Bakırköy/İstanbul” adresinde mukim SİTE FİNANSAL TEKNOLOJİ VE HİZMETLER AŞ. (VKN: 7710598068) (“FINTEO”) ile diğer tarafta;

______________________ adresinde mukim _____________________ (“Kullanıcı” ve/veya “Kullanıcılar”) aşağıdaki bilgi ve şartlarda düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

Her iki taraf da belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. İşbu Sözleşme’de FINTEO ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” her ikisi birden “Taraflar” olarak anılacaktır. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup Taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

2. TANIMLAR
FINTEO: SİTE FİNANSAL TEKNOLOJİ VE HİZMETLER A.Ş.
Kullanıcı: https://finteo.com.tr internet sitesinde yer alan işbu Sözleşme’yi, gizlilik bildirimlerini ve kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin esasları kabul ederek “Kullanıcı” sıfatını kazanan, Portal’da yer alan Hizmetler’den faydalanan kişiler
Hizmetler: Kullanıcı’nın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla FINTEO tarafından ortaya konulan uygulamalar ve faaliyetler
Portal: Sahipliği FINTEO’ya ait olan https://finteo.com.tr alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi ve Android veya IOS işletim sistemi üzerinden Hizmetler’in sunulduğu internet veya mobil tabanlı uygulamalar

3. HİZMETLER
Software as a Service (SaaS): Hizmet olarak sunulan yazılım olarak bilinen SaaS, Kullanıcılar’a internet üzerinden bulut tabanlı uygulamalara erişim ve kullanım olanağı sağlayan, merkezi olarak barındırılan, aboneliğe bağlı olabilecek bir dağıtım modelidir. FINTEO tarafından Portal’da sunulan Hizmetler’in özellikleri ve kullanım koşulları https://finteo.com.tr web sitesindeki tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde belirtildiği gibidir.

4. KONU
İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcı’ya yönelik olarak Portal’da hali hazırda mevcut olan ve ileride FINTEO tarafından sunulacak tüm Hizmetler’in, bu Hizmetler’den yararlanma şartlarının ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Portal içinde yer alan kullanıma ve Hizmetler’e ilişkin FINTEO tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. KULLANIM ŞARTLARI
Kullanıcılar’ın 18 yaşından büyük olması zorunludur. 18 yaş kriteri, Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine göre belirlenmektedir. Kullanıcı işbu sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. FINTEO, herhangi bir nedenle sahibinin 18 yaşından küçük olduğunu tespit ettiği veya 18 yaşından küçüklerce kullanıldığından şüphe ettiği Kullanıcı hesaplarını ihbarsız olarak sonlandırma/askıya alma hakkına sahiptir. 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eden Kullanıcı, bildirdiği tüm bilgilerin doğruluğundan re’sen sorumludur. FINTEO, Kullanıcı ile ilgili tüm işlemlerde bu beyana itimat eder ve buna göre davranır. Böyle bir durumda FINTEO, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcı’nın Portal’dan çıkış yapmasını isteyebilir.

6. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1. FINTEO hizmetine bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri sınai hakların sahibi, (üçüncü partilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere) FINTEO’dur. Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif hakları tamamen FINTEO’ya aittir. Servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ayrıca tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına hiçbir şekilde izin verilmemektedir.
6.2. Kullanıcı’nın bu hükümlere aykırı davranması, Sözleşme’nin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Ayrıca bu hükme aykırı davranışta bulunan ve elektronik veya yazılı ortamda yapılacak uyarıya rağmen ilgili uyarının Kullanıcı’ya ulaşmasını takip eden 24 saat içerisinde gidermeyen Kullanıcı, FINTEO’nun tüm hukuki ve cezai sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla ayrıca hukuka aykırılığı gidermediği her gün başına 500 TL cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
6.3. Kullanıcı, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Portal’da öngörülen diğer kural ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.
6.4. Kullanıcı, Portal’ın barındırıldığı bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını; Portal’ı, Portal’ın veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Portal’dan faydalanan diğer Kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmayacağını; Portal’ın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Portal’ın kendisine tanınan erişim kapsamı dışında başka Kullanıcı hesaplarından ya da sair şekillerde yetkisiz erişim sağlamayacağını; Portal’a FINTEO’nun ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı içerikler aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
6.5. Kullanıcı’nın söz konusu davranışlarda bulunması ve bu nedenle diğer kullanıcılar ve/veya FINTEO’nun zarar görmesi halinde, sorumlu Kullanıcı meydana gelen ve gelecek tüm zararları tazmin etmekle sorumlu olup, bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
6.6. Kullanıcı; hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, kendi üyeliğini her ne nam ve ad altında olursa olsun başkasına kullandıramaz. Bu durumda FINTEO kullanıcının hesabını iptal etme, durdurma, askıya alma hakkına sahiptir. Kullanıcının kripto para varlıkları bu durumdan etkilenmez.
6.7. Kullanıcı, FINTEO’nun yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcı’lara ait, Portal’da edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple FINTEO’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
6.8. Kullanıcı Portal’da hesap sahibi olmak için birtakım bilgileri FINTEO’ya temin etmektedir. İşlem yapmak isteyen Kullanıcı’nın kimlik bilgileri belgelenmek zorundadır. Aksi takdirde, FINTEO’nun işlem yapmamak ya da hesabı durdurma hakkı tek taraflı olarak saklıdır.
6.9. Kullanıcı, herhangi bir şekilde FINTEO’nun (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.
6.10. FINTEO, Portal’ın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Portal’ın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olması hedeflenmekle birlikte Portal’a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti verilmemektedir. İlgili ayrıntılar işbu Sözleşme’nin mücbir sebep maddesinde ayrıca açıklanmaktadır.
6.11. Kullanıcı, Portal’da kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. FINTEO, Kullanıcı tarafından FINTEO’ya iletilen veya Portal üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgilerin ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgilerin ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.
6.12. Kullanıcı, FINTEO’ya verdiği iletişim bilgilerinin yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altında olduğunu ve bu iletişim bilgilerinin güncel olarak kendisi tarafından kullanıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, Kullanıcı iletişim bilgilerinin kendisine ait olmamasından veya güncel olmamasından veya kendisi tarafından kullanmamasından dolayı FINTEO’nun uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.
6.13. FINTEO’nun sunduğu Hizmetler’den yararlananlar, Portal dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcı’nın, yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
6.14. Kullanıcılar, Portal’ı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile Portal’a ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.
6.15. Kullanıcı, FINTEO ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Portal dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
6.16. Kullanıcı ve FINTEO birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme’nin Taraflarca onaylanması ve uygulanması, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.
6.17. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. FINTEO, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

7. FINTEO HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
7.1. FINTEO, Portal’da sunulan Hizmetler ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcı’nın sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. FINTEO, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
7.2. FINTEO tarafından kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan FINTEO sorumlu olmayacak ve kullanıcının Portal’ı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.
7.3. FINTEO, Portal’da yer alan Kullanıcı bilgilerini Hizmetler dışında; Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Bu hususta Kullanıcı, Portal’da yer alan metinler yoluyla ayrıca bilgilendirilecektir. İşbu maddede belirtilenler Kullanıcı’ya özel finansal verileri kapsamamakta olup istatistiki ve anonim olarak çalışılacaktır.
7.4. FINTEO özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, BTK kararları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, FINTEO tasarrufundan kaynaklanmayan teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
7.5. FINTEO gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.
7.6. Ürün ve hizmetler ile alakalı olmayan çeşitli sebepler nedeniyle Portal içerisinde FINTEO kontrolünde olmayan bir takım başkaca internet sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen internet sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, internet sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır.
7.7. FINTEO, üçüncü kişilerin internet sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, Hizmetler’in ticarete elverişli nitelikte olduğu, internet sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği, internet sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir.
7.8. Portal üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında FINTEO’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

8. MÜCBİR SEBEP
Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi, siber saldırı ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen ve Sözleşme yapıldığı sırada mevcut değilken, sonradan aniden gerçekleşen, önceden tahmin edilmesi zor, önlenemeyen olaylar olarak yorumlanacaktır. FINTEO, Mücbir Sebep olarak sayılan nedenlerin ortaya çıkması halinde, Sözleşme’de belirlenen yükümlülüklerini yerine getiremeyebilir. FINTEO’nun Mücbir Sebep nedeniyle ifade bulunamaması halinde Kullanıcı, FINTEO’nun sorumluluğuna gitmeyecek ve herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Mücbir sebep süresince Tarafların edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 2 (iki) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

9. GİZLİLİK, BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
9.1. Taraflar’dan her biri, işbu Sözleşme kapsamı ile Sözleşme çerçevesinde karşı Taraf’tan temin edeceği tüm bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını, saklayacağını, Sözleşme’de belirtilenden başka bir amaç için kullanmayacağını ve bu bilgileri gizli bilgiler olarak değerlendirerek ifşa eden Taraf’ın yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslara (yasal zorunluluklar dışında) ifşa etmeyeceğini, çalışanlarının ve hizmet ifasında kullandığı kişilerin de bu yükümlülüğe uymasını sağlayacağını ve uymaması halinde müşterek ve müteselsilen sorumlu olacağını beyan ve taahhüt etmektedir. Gizlilik, bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması hükmü Sözleşme’den bağımsız bir taahhüt olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle hitamından sonra da yürürlükte kalacaktır.
9.2. Taraflar birbirleri hakkında, işbu Sözleşme ve eklerinin ifası dolayısıyla öğrendiği, işbu Sözleşme ve ekleri ile kendisine devir edilen işlerle ilgili ticari anlamda hassas her türlü bilgi, standart ve uygulama, yazılım, program, eğitim, doküman, yazışmalar ve ek olarak üçüncü kişilerce yasal yollarla elde edilmiş bilgiler dahil tüm (gerek yazılı ve gerekse elektronik ortamda sağlanmış olsun) bilgi ve materyalleri ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, diğer Tarafın yazılı izni olmadan işbu Sözleşme’nin ve eklerinin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmamayı, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, değiştirmemeyi ve Sözleşme’nin feshi halinde kendilerine verilen veya işin gereği elde edilen tüm belgeleri Sözleşme’nin ifasına uygun olarak birbirlerine iade etmeyi taahhüt eder.
9.3. İşbu Sözleşme ve ekleri gereği kendisine Gizli Bilgiler açıklanan taraf, elde etmiş olduğu bu bilgileri sadece işbu Sözleşme ve ekleri kapsamında bulunan işler ile ilgili konularda kullanacak ve bu bilgileri sadece işler için gereken zaman ve nispette çoğaltacaktır. Taraflar, bu bilgilerin, sadece işin yürütülmesi için bilmesi gereken çalışan(lar)ına ve bağlı ve yan kuruluş, acente, alt çalışan gibi iş ile ilgili firmaların çalışan(lar)ına işin ifası için gereken nispette verileceğini ve kendilerine gizli bilgi verilen kişilerin, işbu Sözleşme kapsamında belirtilen gizlilik yükümlülüğü konusunda haberdar edileceğini, bu kişilerin gizlilik yükümlülüklerine uymalarının sağlanacağını ve gizlilik yükümlülüğünün bu kişilerin görevde kaldıkları ve/veya hizmet verdikleri süre içinde veya daha sonrasında süresiz olarak, bu kişilerce ihlal edilmesinden dolayı birbirlerine karşı münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
9.4. Bilgilerin verildiği taraf, bu bilgileri diğer tarafın yazılı onayı olmadan, yasalar gereği ilgili mercilere açıklamak yükümlülüğü hariç, kati surette üçüncü taraflara vermeyecektir.
9.5. Taraflar, gerek kendi iş yerinde ve gerekse işbu Sözleşme ve/veya eklerinin ifa yerinde yapılacak faaliyetlerle ilgili her türlü bilgi ve dokümanın, bu işle ilgili olarak görevlendireceği çalışan(lar)ın dışında, üçüncü kişilerin elde etmesine, duymasına ve görmesine yol açmayacak şekilde fiziksel ve mantıksal ortam izolasyonunu sağlayacaktır.
9.6. Her bir Taraf, karşı Tarafın bilgi varlıklarına fiziksel ya da mantıksal olarak erişecek her çalışanına; karşı taraf bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini en iyi şekilde sağlamak için gerekli her türlü eğitimi vermiş olduğunu taahhüt eder.
9.7. İşbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından kabul edilip onaylanması durumunda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan (“KVKK”) doğan hak ve yükümlülükler, FINTEO ile Kullanıcı tarafından karşılıklı olarak kabul edilmiş sayılacaktır ve Taraflar KVKK kapsamına uygun olarak davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
9.8. FINTEO, Kullanıcıların şahsi bilgilerini (kimlik, fatura, adres, e-posta, telefon, faks, demografik bilgiler veya müşteri numarası vb.) yasal zorunluluklar veya kullanıcının açık rızası haricinde üçüncü şahıslara vermeyeceğini taahhüt eder.
9.9. Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler işbu Sözleşme’de belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.
9.10. FINTEO, kullanıcıların IP adreslerini, Portal’a erişim sağladıkları cihazların modellerini, işletim sistemlerini ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. FINTEO, bu kayıtları Kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, sistem ve kullanıcı hesap güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amaçları için kullanabilir.
9.11. FINTEO, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla birçok üçüncü taraf kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde iş birliği yapabilir. Bu iş birliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. FINTEO, iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim/pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.
9.12. FINTEO, Portal içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü tarafların reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı üçüncü tarafların sitesine yönlendirebilir. FINTEO, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.
9.13. FINTEO, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanıcıyı veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.
9.14. Taraflar, kendi çalışan(lar)ının ve devamla bayi, alt çalışan vesair bağlı ve yan kuruluş çalışan(lar)ının; “Gizlilik, Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması” maddesindeki yükümlülükleri başta olmak üzere; işbu Sözleşme ve ekleri kapsamındaki tüm yükümlülüklerine aykırı fiillerinden ve aykırılık nedeniyle meydana gelebilecek tüm zararlardan işbu Sözleşme’de yer alan tazminat hükümleri uyarınca kendi fiili gibi sorumlu olacaktır.
9.15. Taraflar arasında akdedilen veya akdedilecek olan kişisel verilerin korunması ve/veya gizlilik sözleşmelerinin hükümleri saklıdır.
9.16. Gizlilik ve kişisel verilerin korunması hakkında işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan ve işbu Sözleşme’nin 9.maddesinde düzenlenen hususlar Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ile ayrıntılı olarak açıklanmış olup Kullanıcı tarafından kabul edilmiştir.

10. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Portal’ın (tasarım, metin, logo, genel görünüm, imge, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları FINTEO’ya aittir. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan FINTEO’ya ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, işbu sözleşme kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler FINTEO’nun uğradığı zararı, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı FINTEO’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

11. GÜVENLİK
FINTEO, Portal’ın her türlü virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Portal’a girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. FINTEO, Portal’ın hatasız olması için her türlü teknik ve idari tedbiri almış olmakla birlikte, Portal’da mevcut ya da oluşabilecek hatalar ve kesintiler ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.

12. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
FINTEO işbu Sözleşme ve eklerinde veya Portal’da yer alan uygulanan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına tek taraflı olarak haizdir. Değişiklikler Portal’da ilan edilecektir. Aynı şekilde FINTEO, bu değişiklikleri Kullanıcıların sisteme üye olurken beyan ettikleri cep telefonu numarasına SMS olarak ve elektronik posta adresine elektronik posta olarak da gönderebilir. Kullanıcı, Sözleşme’yi kabul etmekle bu bilgilendirme metotlarını kabul etmiştir. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi kabul ile FINTEO tarafından yapılacak bu değişlikleri de geçmişe etkili olmak üzere önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

13. UYGULANACAK HUKUK ve YETKİ
Portal’ın kullanımından doğan ve/veya FINTEO ile Kullanıcı arasında meydana gelebilecek her türlü koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu Portal ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda işbu Sözleşme ve Türkiye Cumhuriyeti Hukuku esas olup, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

14. GENEL HÜKÜMLER
14.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda FINTEO’nun resmi defter ve ticari kayıtları ile FINTEO’nun veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193.maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
14.2. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün (veya herhangi bir hükmünün bir kısmının) yargı yetkisini haiz bir mahkeme veya idari makam tarafından geçersiz, uygulanamaz veya yasadışı bulunması halinde, diğer hükümler yürürlükte kalmayı sürdüreceklerdir. Eğer herhangi bir geçersiz, uygulanamaz veya yasadışı hüküm belli bir kısmının çıkartılması halinde geçerli, uygulanabilir ve yasal hale gelecekse, söz konusu hüküm üzerinde Taraflar’ın ticari maksatları göz önünde bulundurulmak suretiyle FINTEO tarafından gereken her türlü tadil tek taraflı olarak yapılabilecektir.
14.3. FINTEO markası ve logosu, FINTEO Portal tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak FINTEO tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı kendi mülkiyetindedir. Kullanıcı, FINTEO veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı, Portal’ın bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda FINTEO’nun yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcı’nın, üçüncü kişilerin veya FINTEO’nun fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, FINTEO ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.
14.4. Kullanıcı, FINTEO’nun önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir. FINTEO işbu Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük, borç ve/veya alacaklarını herhangi bir izne tabi olmaksızın devir ve nakledebilir.
14.5. Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat edildiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.
14.6. İşbu sözleşme FINTEO tarafından Portal’da ilan edildiğinde geçmişe yönelik olarak ve eski/yeni tüm kullanıcıları da kapsar şekilde geçerlilik kazanır.
14.7. İşbu Sözleşme, genel işlem şartları olarak yorumlanamaz ve değerlendirilemez. Kullanıcı, bu kapsamda FINTEO tarafından işbu Sözleşme ile tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açık ve kapsamlı şekilde bilgilendirmiş ve Kullanıcı da bu hükümleri kabul etmiştir.

15. YÜRÜRLÜK
15.1. Kullanıcı, Portal’ın herhangi bir sayfasına girerek, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme FINTEO tarafından Portal üzerinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.
15.2. Sözleşme’nin şartlarını kabul etmeyen Kullanıcıların Portal’ı ve Portal üzerinden sağlanan servisleri kullanmamaları gerekmektedir. Aksi halde doğmuş ya da doğacak olan zararlardan FINTEO sorumlu tutulamaz.
15.3. Kullanıcı, Portal’ı kullanmaya başladığında işbu Sözleşme’nin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme’yi kabul etmeyen kullanıcının Portal’ı kullanmaması ve Portal hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir.

İşbu 15 ana maddeden ve muhtelif alt maddelerden oluşan FINTEO Portal Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı tarafından her bir maddesi okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an yürürlüğe girmiştir.